ਪੰਨਾ-ਬੈਨਰ

ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ

11
44
77
22
55
88
33
66
ਕਾਰਟਾ ਇੰਟੈਸਟਾਟਾ ਅਟੇਸਟੈਟੋ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਪੀਅਨਟੋ